Algemene voorwaarden
Algemene verkoopsvoorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met, en meer in het algemeen alle rechtshoudingen met de BV SL LOGISTICS tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en voor zover de bepalingen van deze voorwaarden op de rechtsverhoudingen van toepassing zouden kunnen zijn. Dit houdt in dat de algemene voorwaarden van elke wederpartij, onder welke vorm dan ook, op geen enkele wijze toepassing kunnen vinden op de rechtsverhouding met de BV SL LOGISTICS.
2. Onder "opdrachtgever" in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die een transportopdracht verstrekken, of meer algemeen een rechtsverhouding aangaan met de BV SL LOGISTICS, met dien verstande dat de opdrachtgever zich door het geven van de opdracht of het aangaan van een rechtsverhouding zich daartoe bevoegd verklaart en zich dien gevolge persoonlijk borg stelt voor de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.
3. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven of vertrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders door de BV SL LOGISTICS vermeldt.
4. Een transportopdracht wordt pas geacht te zijn aanvaard, zodra deze telefonisch, schriftelijk, per fax of per e-mail door de opdrachtgever aan de BVBA SL LOGISTICS is verstrekt en door laatsgenoemde in uitvoering is genomen of schriftelijk is aanvaard. Het geven van een transport opdracht houdt in, in te stemmen met huidige voorwaarden en deze als contractueel bindend te aanvaarden.
5. BV SL LOGISTICS behoudt zich het recht voor om transportopdrachten te weigeren.
6. BV SL LOGISTICS geeft hierbij te kennen dat elk vervoer van zaken over de weg voor rekening van derden dat zij uitvoert, wordt uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen ter zake? Met name conform de bepalingen van de wet 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg. Dit houdt onder meer in dat elke transportopdracht wordt aangegaan conform de dwingende bepalingen van het CMR-verdrag.
7. De opdrachtgever verbindt er zich toe enkel opdrachten te geven conform de diverse wettelijke bepalingen van toepassing op het transport in kwestie en dienaangaande BV SL LOGISTICS te voorwaarden voor alle nadelige gevolgen die deze opdrachten voor de BV SL LOGISTICS zou kunnen hebben.
8. Behoudens andersluidende vermeldingen op de vrachtbrief, wordt geen transportopdracht aangenomen onder een beding van rembours, onder aangenomen waarde der goederen of bijzonder belang bij aflevering. De BV SL LOGISTICS draagt geen andere aansprakelijkheid ten overstaan van de opdrachtgever dan deze die zij ingevolge de toepasselijke dwingend wettelijke bepalingen zou kunnen dragen.
9. Alle facturen van de BV SL LOGISTICS aan de opdrachtgever dienen binnen de acht dagen na factuurdatum op de door de BV SL LOGISTICS aangegeven wijze voldaan worden, behoudens andersluidende vervaldatum. Na afloop van de vervaldatum wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder bijkomende schriftelijke ingebrekestelling en is onmiddellijk over het factuurbedrag een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75 alsmede rente vanaf de vervaldatum ten bedrage van 10% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangerekend. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd bedrag van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
10. De opdrachtgever verleent aan de BV SL LOGISTICS een conventioneel retentierecht op alle goederen die zij naar aanleiding van transportopdrachten aan BV SL LOGISTICS ter transport zou aanbieden, waarbij de opdrachtgever aangeeft over het beschikkingsrecht over deze goederen te beschikken, en dit tot aan de betaling van alle achterstallige bedragen dewelke de opdrachtgever nog aan BV SL LOGISTICS zou moeten, zelfs al hebben deze bedragen een andere oorzaak dan de gegeven transportopdracht.
11. Alle door de BV SL LOGISTICS verstrekte facturen zijn bindend en worden aanvaard beschouwd, tenzij door de opdrachtgever daartegen voor de vervaldatum van de factuur aangetekend protest wordt aangetekend. Elk protest na de vervaldatum zal beschouwd worden als zijnde laattijdig en irrelevant. Het gebrek aan tijdig protest wordt beschouwd als een sluitende schorsing van de verjaring van de vordering van de BV SL LOGISTICS vervat in deze factuur.
12. Door partijen wordt aan elke aanmaning per aangetekend schrijven door de BV SL LOGISTICS stuitende werking toegekend met betrekking tot diens vorderingen.
13. De BV SL LOGISTICS geeft te kennen in geen geval in te stemmen met compensatie tussen haar vrachtfacturen en welk danige vorderingen die een wederpartij op haar zou kunnen hebben.
14. Informatie en bescheiden, verkregen door de BV SL LOGISTICS blijven haar eigendom.
15. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden heeft geenszins de nietiging van de overige bepalingen tot gevolg, dewelke onverkort van toepassing blijven.
16. BV SL LOGISTICS en de opdrachtgever onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgische recht. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn De Rechtbank van Koophandel te Mechelen, dan wel het Vredegerecht te Willebroek bevoegd.
Privacy verklaring
privacy@sl-logistics.be